Serveis

   Escoleta matinera
   
Servei que ofereix el centre per tal d'atendre les necessitats de les famílies.

Objectius
- Potenciar l’ús de les nostres instal·lacions en horari no lectiu per aquelles famílies amb manca de recursos els matins i en horari no lectiu.
- Donar resposta a les necessitats socials de les famílies de la nostra escola.
- Establir el centre com un referent cultural del barri, més enllà de les activitats educatives formals que es realitzen al centre.
- Possibilitar als alumnes un marc per a poder realitzar la seva tasca acadèmica fora de l’horari lectiu, amb el suport de professionals.
- Donar als pares la possibilitat de que els alumnes berenin en calma i a un ambient adequat.

Horari
El centre romandrà obert tots els dies lectius de les 7.30 a les 9.00 hores, quan comencen les activitats lectives formals.

Activitats a desenvolupar
Les activitats estaran organitzades per l’APIMA de la nostra escola, coordinada amb la Direcció, sense afan de lucre. Aquestes activitats estaran dirigides als alumnes del centre amb el compromís per part dels organitzadors d’una bona marxa de les esmentades activitats.

Puntualment les activitats es poden dividir en dos grans grups:
A.- Activitats d’estudi i treball dirigides als alumnes d’Educació Primària
B.- Activitats culturals i lúdico recreatives

Per poder dur a terme aquestes activitats els alumnes podran fer ús de:
    * Enciclopèdies, diccionaris i llibres de consulta per realitzar activitats d’investigació i recerca.
    * Tallers de lectura i escriptura.
    * Tallers de joc de lògica matemàtica
    * Jocs, trencaclosques
    * Material fungible de dibuix, pintura, escriptura...
    * Mitjans audiovisuals...


Activitats extraescolars (en espera de programació)
Programa EXIT (el programa EXIT queda temporalment suspès)

L'Ajuntament de Palma realitza el programa Èxit de reforç escolar al qual s'ha afegit el nostre centre. Èxit es un programa encaminat a treballar l'autoestima de l'alumnat per poder millorar els resultats acadèmics, combatre el fracàs escolar i prevenir l'abandonament prematur del sistema educatiu amb la coordinació de tots els agents implicats.

Objectius:

    * Fer que l'alumnat adquireixi hàbit d'estudi.
    * Motivar a l'alumnat mitjançant reforços positius.
    * Intervenir a partir de les necessitats detectades a l'alumnat per resoldre les mancances educatives amb reforç de les matèries instrumentals.
    * Implicar als pares i mares en el procés educatiu dels seus fills/es, orientant-los i donant-los pautes d'actuació concretes.
    * Potenciar la relacions del centre educatiu amb el barri (associacions i entitats de barri) i coordinar els centres del mateix barri per la realització d'activitats conjuntes.
    * Potenciar l'ús dels centres públics de primària fora de l'horari lectiu per donar resposta a les necessitats de proximitat de les famílies dels barris on s'ubiquen els centres.


Destinataris:

    * Alumnat de Palma de 3r cicle de primària (reforç educatiu).
    * Alumnat d'educació de segon i tercer cicle de primària (aules d'estudi).
    * Centres educatius i AMIPA's de Palma (dinamitzadors de zona).
    * Pares i mares de l'alumnat (xerrades tècniques d'estudi).


Servei de menjador

El nostre centre disposa d'un servei de menjador per tal d'atendre les necesitats pròpies de les famílies. Els objectius proposats per treballar durant tot el curs són els següents:

      - Assegurar que els nins tinguin una alimentació sana i adequada.
      - Oferir uns menús adients
      - Oferir uns serveis a les famílies on ambdos membres treballen a l’hora de dinar i no poden atendre als seus fills a aquestes hores.
      - Potenciar els hàbits de convivència respectuosa entre els alumnes del centre.
      - Menjar  en tranquilitat per tal de fer-ho de forma saludable i correcta des del punt de vista alimentari.
      - Utilitzar correctament els estris de taula.
      - Mantenir un nivell de renou que permeti menjar amb tranquil·litat a tots els membres del menjador.
      - Autocontrol i coneixement del menjar que es necessita per viure saludablement.


Escola d’estiu, de Nadal i de Pasqua (l'escola d'estiu, Nadal i Pasqua queda temporalment suspesa)

La necessitat d'aquestos projectes a la nostra escola ha sorgit de les demandes fetes pels pares de la nostra comunitat educativa, per poder conciliar la vida laboral de pares i mares. APIMA i cap d'estudis han estat els impulsors dels mateixos.

Objectius:
- Conciliar la vida labolar i familiar de les famílies de la nostra comunitat educativa.
- Fomentar h'abits d'higiene i salut correctes.
- Respectar i apreciar les característiques individuals de cada infant.
- Conviure dins el grup i respectar normes establertes.
- Gaudir, respectar i aprendre de tot el que el nostre entorn i natura ens pot oferir.

Destinataris:
Nins/es del centre i en segona instancia nins/es de la barriada de 3 a 11 anys.

Activitats:
Esportives: bàsquet, futbol, carreres, circuits, gimcanes, pricomotricitat...
Lúdiques: concursos, cançons, teatre, jocs de pati, cinema...
D'aigua (estiu): 1h. diaria a les piscines intantils
Creatives: Tallers de creació de disfresses, dibuix, pinura, decoració, camisetes, manualitats, decoració, reciclatge...

Horari:
L'horari serà de 7'30 a 16 h. en els períodes no lectius del centre. Els pares tindran flexibilitat per triar les hores a contractar dintre d'aquest horari.

Recursos:
Es disposa de monitors de Temps Lliure per atendre els nins, una empresa de subministre de menjar per qui quedi al menjador i recursos materials subencionats per l'APIMA per realitzar les activitats. Així mateix hi ha beques per les families que ho necessiten.