dimecres, 5 de juny de 2019

Convocatòria d'ajuts de menjador escolar pel curs 2019-20

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats convoca ajudes pels alumnes que facin ús del servei de menjador durant el proper curs. (BOIB núm. 73 de dia 1-6-19).

Requisits dels sol·licitants:

 • Estar escolaritzat en un centre públic no universitari o en un centre concertat al segon cicle d'educació infantil, a educació primària o educació secundària durant el curs escolar 2019-2020.
 • Ser usuari del servei de menjador el proper curs 2019-20.
 • Tenir una renda total familiar inferior a la determinada per la convocatòria.

Seran beneficiaris directes els alumnes que es trobin en situació d'acolliment (s'haurà de presentar un certificat del director del centre d'acolliment o de l'òrgan competent), els alumnes víctimes de violència de gènere (s'haurà de presentar còpia compulsada de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, en el seu cas, sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere) i els que tenguin la condició de refugiat (cal presentar la documentació acreditativa).

Seran beneficiaris per barem aquells en els quals concorrin condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria en funció de la disponibilitat pressupostària.

Podeu recollir les sol·licituds a la Secretaria del Centre.

El darrer dia per a presentar les sol·licituds emplenades, així com la documentació corresponent és el dimecres 19 de juny de 2019.

Documentació a presentar:

 • DNI, NIF o NIE de tots els membres computables de la unitat familiar que tinguessin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2018.
 • Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components.
 • Certificat de convivència a l'efecte de computar els membres de la unitat familiar.
 • En el cas d’alumnes víctimes de violència de gènere la documentació justificativa d’aquesta.

També han de presentar la documentació corresponent:

 • Famílies nombroses.
 • Membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques.
 • Infants en acolliment.
 • Famílies monoparentals.
 • Totes aquelles que puguin acreditar condicions econòmiques i/o sociofamiliars desfavorables.


dilluns, 6 de maig de 2019

Ja s'acosta l'estiu!

Aquest curs, la sortida que fa tot el centre l'hem volgut fer a la platja. Aquí teniu una mostra de com ens ho em passat
Y per finalitzar.... 

dimarts, 2 d’abril de 2019

Projecte matemúsics

Seguim amb el projecte de "Matemúsics". Aquesta vegada hem xarrat de simetries, representacions en Lego de les figures musicals (per veure durada, alçada o intensitat), probabilitats i representacions gràfiques de les ones sonores. Aquí teniu una mostra.

Simetries:


Representacions en Lego:
I representacions gràfiques: