Projectes

Projecte de reutilització de llibres (eliminat)
Aquest Pla començà el curs 2009-10 en col·laboració amb la Conselleria d'educació i l'Ajuntament de Palma. Es tracta d'una serie d'ajudes a les families per estalviar despeses en el material de llibres, fomentant aixi mateix la reutilització i l'estalvi de paper.
Es tracta d'un pla per 4 anys en els quals, a cada curs la Conselleria realitza una aportació de 70 € per nin a l'escola i l'Ajuntament aporta 70 € a les families. Els pares han de abonar una quantitat establerta pel consell escolar a l'escola. La quantitat que rep el centre quedarà per a la reposició de llibres deteriorats d'un ús normal, i per la compra de material didàctic (diccionaris de les tres llengües, atles...)
Els nins utilitzaran els llibres com a prestec. A principi de curs reben gratuitament els llibres que el centre disposa i el depositaran a l'escola a final de curs. Ells són responsables del seu ús i estat.


Projecte de formació del professorat (PIP)
La finalitat dels PIP “Les competències bàsiques” és promoure la reflexió del professorat sobre la
tasca educativa i potenciar l’aproximació entre la teoria i la pràctica, a partir de les motivacions,
necessitats i mancances detectades pels equips docents dels centres educatius. Es tracta doncs, de
donar resposta a les iniciatives de millora pedagògica sorgides d’un equip de docents d’un mateix
centre. En aquest cas, a partir del desenvolupament competencial que propugna la LOE i el
currículum de les Illes Balears.
Objectius
- Fomentar els processos de reflexió dels equips docents sobre la seva pràctica educativa entorn del treball sobre les competències bàsiques.
- Donar suport a les necessitats actuals dels centres.
- Afavorir el desenvolupament del currículum oficial de les Illes Balears.
- Afavorir la implementació de canvis metodològics i organitzatius derivats dels desenvolupament i l’avaluació del projecte.
- Enfortir les trajectòries formatives del centre i contextualitzar les activitats formatives dins d’un projecte global a mig termini.
- Dissenyar la formació del centre per tal que respongui a l’interès de la majoria del claustre i pugui ser reconeguda com a un element de la trajectòria de formació comuna.
- Fomentar la cultura de l’intercanvi i de la cooperació entre els docents, en un marc d’autonomia de centre.


Pla de préstec de llibres
El programa té per objectiu potenciar la biblioteca escolar del centre com un espai de recursos on poder trobar tot tipus d'informació en diferents tipus de suport a l'abast de l'alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d'aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l'alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d'informació, i promoure l'hàbit lector.
L'horari pel prestec de llibres es de dimarts a Divendres de 13’15 a 14 h. A cada tutor se li assigna un determinat dia per a que els alumnes facin ús de la biblioteca.


Pla lector
La lectura és una destresa bàsica per al desenvolupament personal i social de l’individuu. La lectura i l’hàbit lector no són elements aïllats i desvinculats de les pràctiques educatives envers a l’ensenyament de l’escriptura; són procediments i propostes d’un plantejament didàctic i metodològic del procés d’ensenyament. Ha de ser considerada com un element indispensable per a la igualtat i la inclusió social, una font d’accés al coneixement i un element indispensable per a la formació integral; potencia el coneixement i permet gaudir del plaer de llegir, d’aquí la importància de tenir un pla lector dins el Centre per a possibilitar als nostres alumnes tot l’esmenta’t abans. A més, la lectura juga un paper molt important i  comença des de els primers anys de la vida del nin-a i continua a tota l’Educació Infantil i Primària, per integrar-se dins la vida social que els envolta. La lectura no és sols un fet personal si no sobretot un fet social.
El sistema educatiu i el nostre Centre en particular, inclou un pla lector que faci possible, als alumnes, aconseguir les competències bàsiques de lectura i comprensió lectora, per a formar la societat del coneixement.


Objectius
-Donar sentit i finalitat a la lectura.
-Desenvolupar la capacitat de comprensió de textos.
-Millorar la lectura per aconseguir lectors competents.
-Millorar l’hàbit lector des de totes les àrees.
-Descobrir  el valor i el plaer de llegir.
-Afavorir la implicació de les famílies en el desenvolupament de l’hàbit lector.
-Convertir la biblioteca escolar en un espai per a desenvolupar el gust per a la lectura i el foment de l’hàbit lector i la necessitat de la consulta.
Projecte de menjador
El nostre centre disposa d'un servei de menjador per tal d'atendre les necesitats pròpies de les famílies. Els objectius proposats per treballar durant tot el curs són els següents:

- Assegurar que els nins tinguin una alimentació sana i adequada.
- Oferir uns menús adients
- Oferir uns serveis a les famílies on ambdos membres treballen a l’hora de dinar i no poden atendre als seus fills a aquestes hores.
- Potenciar els hàbits de convivència respectuosa entre els alumnes del centre.
- Menjar  en tranquilitat per tal de fer-ho de forma saludable i correcta des del punt de vista alimentari.
- Utilitzar correctament els estris de taula.
- Mantenir un nivell de renou que permeti menjar amb tranquil·litat a tots els membres del menjador.
- Autocontrol i coneixement del menjar que es necessita per viure saludablement.


Pla d’acolliment lingüístic
Davant l'entrada progressiva d'alumnes provinents de diferents païssos i cultures ens feia necessari establir un pla d'acolliment lingüístic per a tal de donar una millor resposta a les necessitats de tota la comunitat educativa. Es tracta d'un pla a travès del qual es reflecteix l'organització dels recursos humans i materials per atendre als alumnes nous vinguts, el disseny d'estratègies de comunicació amb l'alumne i la família i es determinen actuacions curriculars necessaries per a la seva atenció.
Donar una resposta pedagògica a les necessitats d'aquets alumnes implica acceptar l'alumne nou vingut tal com és, creant contextes socials i comunicatius que possibiliten el seu acolliment així com el de la seva família. Aquest procés d'adaptació, es desenvolupará a travès de tres àmbits:

1. Familiar (assegurant un adequat acolliment de la família dintre de l'àmbit escolar),
2. Social (comprenent, valorant i ajudant l'alumne a progressar dintre de les diferents experiències educatives, mantenint la pròpia identitat lingüística i cultural)
3. Acadèmic ( desenvolupar el llenguatge depenent del context en el qual es moguin i les competències lingüístiques que permenten fer tasques académiques i socials).

No hem d'oblidar que el PEC del centre es fonamenta en el principi de l'educació intercultural, l'educació en valors, la tolerància, el respecte i la solidaritat. L'aula d'acolliment lingüístic está dirigida a l'alumnat amb competència quasi nula en llengua catalana que temporalment presenta unes necessitats educatives especials a les quals no podem donar resposta adequada amb les mesures de suport ordinàries.
L'objectiu primordial és que aquests alumnes comprenguin i s'expressin amb un vocabulari bàsic en la llengua de les nostres Illes. Al mateix temps, s'anirà introduïnt la lecto escriptura com a recolçament de la comprensió i expressió però no com a objectiu primordial de la nostra tasca docent.
A mesura que els nins superin l'objectiu propossat s'aniran incorporat paulativament dintre de la seva àrea.Pla d’atenció a la diversitat
Consideracions generals.
El CP Es Vivero ja fa anys que conta amb alumnes amb necessitats educatives especials, amb etiologíes molt diverses.
El centre, seguint la feina realitzada durant aquests darrers anys, vol estructurar la seva feina basant-se en els eixos bàsics de la inclusió dels alumnes, com a subjectes complexes, a totes les activitats, l’individualització dels aprenentatges, l’adaptació del ensenyaments i en definitiva la normalització de la integració en el nostro centre.

Recursos humans
Especialistes de l’Equip de Suport:
 • Una professora d’Audició i Llenguatge.
 • Una professora d’Atenció a la Diversitat.
 • Dues professores de Pedagogia Terapèutica.
 • A Educació Infantil es compta amb una mestra no tutora, que coordina i recolza la feina feta a aquest nivell educatiu.
 • Personal de l’Equip d’Orientació
  • Un Psicopedagog.
  • Una Treballadora social
  • Professorat tutor o especialistes que realitzen tasques de reforç educatiu

Objectius
  • Fomentar un entorn d’acollida a tots els alumnes que afavoresqui el seu creixement personal.
  • Assegurar un mitjà de comunicació eficaç per relacionar-se i controlar l’entorn, que els permeti expressar sentiment i idees així com per afavorir l’assoliment de nous conceptes, procediments i actituds.
  • Potenciar l’aprenentatge dels mecanismes de lecto-escriptura tant en llengua catalana com a llengua castellana.
  • Potenciar l’aprenentatge dels mecanismes de matemàtiques.
  • Afavorir la integració social dels alumnes fent esment a la cura personal i les relacions interpersonals.
  • Afavorir la participació de tots els alumnes a les activitats que realitza el centre.
  • Afavorir i assessorar en la detecció de necessitats educatives especials dels alumnes.
  • Potenciar i afavorir estratègies d’autoaprenentatge.
  • Orientar i assessorar als pares en aspectes relacionat en la educació integral dels alumnes del nostre centre.
  • Potenciar la comunicació i la participació dels pares a l’educació dels fills.
  • Potenciar les relacions amb Serveis Social, per tal d’afavorir els programes de Absentisme i poder donar suport als pares en les possibles dificultats que els hi puguin presentar, en les possibilitats que el centre tingui.
  • Fomentar una escola oberta amb actuacions educatives que afavoresquin la relació escola-barri, facilitant tant la sortida de l’escola al barri com l’entrada dels diferents recursos i interessos del barri al centre.
  • Mantenir contacte amb altres institucions tant educatives com assistencials (Aspas, PAC, Son Dureta...) por tal de dinamitzar el trànsit d’informació que enriquesqui la tasca feta tant des de el centre com a aquestes institucions.
  • Sensibilitzar a tota la comunitat en la integració i normalització dels diferents grups socials i personals, siguin quines siguin les seves diferencies.
  Pla d’acció tutorial
  El pla d’acció tutorial és el marc en el que s’especifiquen els criteris per a l’organització de l’acció tutorial al nostre centre i les seves línies prioritàries de funcionament:

  • Actuacions que assegurin la coherència educativa en el desenvolupament de les programacions i la pràctica docent de l’aula per part del professorat del grup.
  • Actuacions que guiaran el programa d’activitats que s’ha de realitzar a l’horari setmanal de tutoria.
  • Actuacions per atendre individualment l’alumnat sobretot aquell que més ho necessiti.
  • Actuacions que permetin mantenir una comunicació fluïda amb les famílies, tant amb la finalitat d’intercanviar informacions sobre els aspectes que puguin resultar rellevants per millorar el procés d’aprenentatge de l’alumnat, com per orientar-lo i promoure la seva cooperació en la tasca educativa del professorat.

  Objectius
  1. Promoure una educació integral dels alumnes la qual potenciï al màxim el desenvolupament de totes les seves capacitats: cognitives, socials, relacionals, afectives, comunicatives i cognoscitives.
  2. Desenvolupar, reforçar i mantenir en l’alumne la construcció d’una imatge positiva de sí mateix; la millora de l’autoestima i
  de l’autocontrol de les emocions; la motivació per l’escola i pels aprenentatges; la curiositat per les coses que succeeixen en
  el seu entorn i el valor de l’esforç personal com element clau per tenir, conèixer i créixer.
  3. Construir una relació de confiança, afectiva, de seguretat i de respecte entre els adults i els alumnes i entre iguals.
  4. Aconseguir una bona adaptació i inclusió dels alumnes al centre i a l’aula, construint grups que siguin cohesionats,
  respectuosos entre ells, dialogants i capaços d’ajudar-se, ser solidaris i de treballar de manera cooperativa.
  5. Afavorir el desenvolupament d’hàbits bàsics de treball, d’autonomia i de responsabilitat.
  6. Individualitzar els processos d’ensenyament/aprenentatge, detectar possibles dificultats o necessitats educatives i fer-ne el seguiment.
  7. Establir i aconseguir una comunicació fluïda amb les famílies a partir d’una relació de confiança, de diàleg i de coneixement mutu, la qual faciliti una major implicació en els processos educatius dels seus fills i amb l’escola
  8. Establir relacions i espais estables que faciliti el traspàs d’informació i la coordinació entre els tutors/es, especialistes i altres professionals.


  Programa mediambiental i reciclatge
  Ja fa uns anys vàrem començar un projecte ecoambiental a l'escola. Consideram de gran importància començar a conscienciar als infants de la necessitat de cuidar el nostre medi ambient, ja que tots sabem de la problemàtica existent al nostre planeta i per tant la necessitat d'incloure aquests valors dins la seva pròpia educació, ja que aquests alumnes son la futura generació.

  Al llarg d'aquests anys s'han anat fent diferents tasques per aconseguir el nostre propòsit, començant per formar un grup anomenat Comissió Verda.Està formada per un grup d'alumnes que, prèvies reunions amb la coordinadora medi ambiental, informaven aula per aula, d'algunes de les mesures que podíem fer des de l'escola per ajudar al medi ambient i el perquè.
  El nostres objectius són els següents:

  1- Utilitzar racionalment la energia i els recursos a l'escola i a casa.
  2- Conèixer els principals contenidors del reciclatge.
  3- Adquirir hàbits de reciclatge(paper i plàstic.)
  4- Realitzar activitats individuals de reutilització dels materials.
  5- Conscienciar de què les nostres actuacions poden afavorir la conservació i recuperació de l'entorn.

  Per aconseguir tot això, des de 2006 formam part del programa de Mallorca Recicla , els quals ens assessoren i cada any ens obsequien amb uns materials per a afavorir els nostres objectius.

  Materials:
  -Contenidors separadors de paper i plàstic per aula; així com a les diferents dependències de l'escola. ( Hi ha uns encarregats per aula de buidar setmanalment, a uns contenidors més grans al hall de l'escola )
  -Contenidors groc i blau per als patis.
  - Tassons i plats de plàstic rígids i reutilitzables per a tota l'escola .

  Esperam poder continuar molts d'anys i cada vegada anar ampliant més les nostres actuacions.

  PEC

  Projecte lingüístic de centre